Gyakori kérdések

Fiatal Gazda Támogatás

Ha az ügyfél gyerekként volt már őstermelő (bevétel a nevére nem volt írva) és most 2022. június 9. után lett újra őstermelő, akkor jogosult-e a fiatal gazda kiegészítő támogatásra (minden más feltételnek megfelel)?

Amennyiben az ügyfél tagja volt családi gazdaságnak vagy ŐCSG-nek, amely tagság megszűnt az ügyfél 18 éves kora előtt és 18 éves kor után lett önálló őstermelő, akkor jogosult lehet a támogatásra, hiszen a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV.19) AM rendelet 6. § alapján a tényleges mezőgazdasági tevékenységet a cselekvőképessé válás előtt nem tekintjük megkezdettnek.

Az ŐCSG tag nyújtja be a kérelmet. A kiadási és bevételi számlák a képviselő nevére szólnak. A kérelem beadásakor a tagnak nyilatkoznia kell a saját kockázatra folytatott tényleges mezőgazdasági tevékenység megkezdésének időpontjáról. A számláknak már a tag nevemre kell szólniuk?

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 19/2023. (IV.19) AM rendelet 1.§ 3. pontja az alábbi módon határozza meg a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmát:
„olyan – az alapszintű-jövedelemtámogatásnak az egységes kérelem keretében történő első benyújtásának napján –
a) 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy, vagy
b) egy vagy több, az  a)  alpont szerinti személy tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt álló jogi személy, aki vagy amely mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet, és aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg;”

A vonatkozó rendelet nem tartalmaz olyan feltételt, hogy a számláknak a tag nevére kell szólnia. A számlázásra a mindenkori számla kiállítási szabályok vonatkoznak. A kérelem benyújtásának ténye arra enged következtetni, hogy ő tekinthető az üzem vezetőjének. Az esetleges ellenőrzés sokkal inkább azt hivatott vizsgálni, hogy a kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelő a 13/2023 (IV. 19.) AM rendelet 1.§ 45. pontjában rögzített mezőgazdasági tevékenységet végez-e, illetve adott esetben tudja-e igazolni, hogy azt az ő megbízásából valaki más végzi el. Ez egy minimum követelmény, e tekintetben a fiatal gazda jogcím nem ír elő többletfeltételt.

A 19/2023. (IV.19) AM rendelet szerinti fiatal mezőgazdasági termelők támogatása iránti kérelem benyújtásakor nem szükséges számlák csatolása.

A kérelmet benyújtó minden egyéb szempontból megfelelne az előírásoknak (40 évnél fiatalabb, először adna be kérelmet, van megfelelő végzettsége), de lett neki kiváltva egy egyéni őstermelői igazolvány még 2019-ben. Ha ő most alakítana egy ŐCSG-t, és ő lenne a képviselője, akkor melyik státuszát néznék? Hogy mikor lett egyéni őstermelő, vagy mikor vált a családi gazdaság képviselőjévé?

A 19/2023. (IV.19.) AM rendelet 6.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint ebben az esetben a tevékenység megkezdésének dátuma az egyéni őstermelői tevékenység nyilvántartásba vétele – feltéve, hogy az őstermelői nyilvántartásban a tevékenységei között mezőgazdasági tevékenység szerepelt.

Mikorra lesz végleges a releváns, elfogadható mezőgazdasági képzettségek listája?

Az Európai Bizottságtól kapott engedéllyel élve, a 2023. évi kérelmezés esetében lehetőség van olyan releváns mezőgazdasági képzettségek elfogadására, amelyek nem szerepelnek a 19/2023. (IV.19.) AM rendelet 1. mellékletében.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Kincstár – ha egy ügyfél olyan képzettséggel nyújtja be kérelmét, ami nem szerepel a listán – megkeresi az Nemzeti Irányító Hatóságot, aki állásfoglalást ad ki arról, hogy a listában szereplő valamely végzettséggel való egyenértékűség igazolható-e. Ezt az állásfoglalást a Kincstár felhasználja majd a döntés meghozatalában. A kérelmezési felületen ez úgy kerül megjelenítésre, hogy a listában nem szereplő végzettségeket az „Egyéb” kategóriát kiválasztva lehet megadni.

Fontos azonban megjegyezni, hogy amennyiben a megadott képzettség nem releváns, így a fiatal gazda területalapú támogatásra az ügyfél nem jogosult, de az alapszintű jövedelemtámogatás tekintetében kifizetésben részesül, akkor jövőre már nem lesz jogosult a fiatal gazda területalapú támogatásra.

A kérdező 2018 és 2021. év között önálló őstermelő volt, a tevékenységei között szerepelt az erdészet (02) és a növénytermesztési szolgáltatás (0161). Bevétele csak erdészeti tevékenységből volt. Ezt követően 2023-ban lett ismételten őstermelő. Jogosult a támogatásra?

Nem jogosult a támogatásra, mert 2018-tól a tevékenységei között mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztési szolgáltatás (0161)) is szerepelt, így a mezőgazdasági tevékenység kezdete 2018, ami korábbi, mint az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napja.

A kérdező egy 2022. januárjában alapított ŐCSG képviselője. Az ÖCSG tevékenysége halászat volt csak egészen 2022. szeptemberig, amikor e tevékenységek közé felvételre került a növénytermesztési szolgáltatás (0161). Jogosult a támogatásra?

Tekintettel arra, hogy a tevékenységek közé 2022. év szeptemberében került mezőgazdasági tevékenység, így a mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg, ezáltal - a további feltételek teljesítése esetén - jogosult a támogatásra. 

Egy termelő 2018 és 2021. év között önálló őstermelő volt, azonban csak erdészeti tevékenységet folytatott. Ezt követően 2023. januárban lett ismételten őstermelő, amikor szőlőtermesztés tevékenységet vett fel. Jogosult a támogatásra?

Amennyiben az őstermelői tevékenységei között csak erdészet (02) szerepelt 2018-2021 között, tehát nem 011-017 tevékenységek, akkor 2018 és 2021. évben úgy kell tekinteni, hogy nem végzett mezőgazdasági tevékenységet. Így a mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg, ezáltal - a további feltételek teljesítése esetén - jogosult a támogatásra.

32 éves, főállású őstermelő, megfelelő képzettséggel rendelkezik, már évek óta igényelt közvetlen támogatást. A fiatal gazda támogatást eddig nem jelölte be, nincs meg a jogalap, hogy folytassa az előző időszakban megkezdett 5 évet. Beléphet-e az új rendszerben a fiatal gazda támogatásba?

Nem. Mivel mezőgazdasági tevékenységét 2022. június 10. előtt megkezdte és nem „átmeneti” fiatal gazda, hiába van megfelelő képzettsége és 40 év alatti, nem jogosult 2023-tól a fiatal gazda támogatásra. Az uniós jogszabályok szellemében a fiatal gazda területalapú támogatás „csak a vállalkozás élettartamának kezdeti időszakára terjedhet ki, a kifizetésre csak a támogatási kérelem benyújtását követő adott maximális időtartam alatt és röviddel a tevékenység megkezdését követően kerülhet sor”.

ÖCSG tagoknál milyen esetekben jár a fiatal gazda plusztámogatás?

Az őstermelők családi gazdaságaiban (ŐCSG) számos olyan, a fiatal gazda támogatásra potenciálisan jogosult van nyilvántartva, akik esetében az őstermelővé történt automatikus átminősítés okán a mezőgazdasági tevékenységet megkezdettnek kellene tekinteni. A nemzeti végrehajtási jogszabály kidolgozása során azonban sikerült olyan megoldást találni, hogy az őstermelők családi gazdaságában nyilvántartott fiatal gazdák egy része mégis jogosulttá válhasson az induló éveket támogató többletforrásra. Ehhez az ŐCSG tagok esetében az őstermelők családi gazdaságának létrehozásáról szóló szerződés vizsgálata válik szükségessé, amely alapján megállapítható, hogy az adott tag a mezőgazdasági tevékenysége, a közreműködés jellege, valamint az ŐCSG-be bevitt termelőeszközök aránya alapján a gazdaság vezetőjének tekinthető-e vagy sem. Ezt a kérelmek elbírálása során egy objektív pontozási táblázat alapján ítéli majd meg a Kincstár (2/2023 számú IH közlemény szerint). A saját kockázatra történő mezőgazdasági tevékenységet nem tekintjük megkezdettnek azon ŐCSG tagok esetében, akik: - kizárólag halászati vagy erdőgazdasági tevékenységet végeznek, illetve emellett kiegészítő tevékenységként falusi és vidéki turizmus szerepel;  - a 2021. január 1-jei automatikus átminősítés során váltak őstermelővé, de annak pillanatában még nem voltak cselekvőképesek; - az ŐCSG szerződésben foglaltak vizsgálata alapján elvégzett pontozásos minősítés eredményeképpen nem tekinthetőek a mezőgazdasági üzem vezetőjének (itt az ŐCSG-be bevitt vagyon, valamint a személyes közreműködés jellege vizsgálható);

Egy gazdálkodó őstermelők családi gazdasága képviselője, amelyet ő alapított 2022.06.10. előtt (2021-ben). Felvett tevékenységei között szerepel mezőgazdasági tevékenység, azonban ténylegesen még bevétele nem származott mezőgazdaságból, illetve az adószám is csak 2023-ban lett megállapítva. Területalapú támogatást igényelt 2021-ben és 2022-ben. Fiatal gazdáknak járó többlettámogatást is, melyet meg is kapott. A kérdés az, hogy jár-e nekem a 19/2023. (IV. 19.) AM rendelet szerinti többlettámogatás, vagy a korábbi összegre leszek jogosult? Amennyiben nem, mi az oka?

Az új szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a kérdező folytassa a fiatal gazda plusztámogatás igénylését, mivel már 2021-ben és 2022-ben is igényelte és meg is kapta a fiatal gazda plusztámogatást. A fiatal gazda támogatás 5 évig igényelhető, és az új, most induló rendszerben is folytatható a 2022. előtt megkezdett időszak. Mivel már 2 évig jogosult volt a plusztámogatásra, ez esetben ez a 2 év elismerhető szakmai gyakorlatnak, ha esetleg nincs mezőgazdasági képzettsége. A fiatal gazda támogatást még 3 évig igényelheti, de immár a kedvezőbb feltételekkel, megemelt hektárszámra és magasabb fajlagos támogatással. 

Amennyiben a fiatal gazda támogatást egy jogi személy már igénybe vette 5 évig a 40 évnél fiatalabb ügyvezetővel, akkor, ha az ügyvezető átadja a cég 51%-át a gyermekének, akkor a gyermek újra igénybe veheti-e a fiatal gazda támogatást 5 évig?

Tekintettel arra, hogy a jogi személy már igényelte a fiatal gazda támogatást korábban és 5 évig támogatásban is részesült, így – ugyanazon a regisztrációs számon - már nem jogosult a támogatásra, akkor sem, ha változik az ügyvezető személye. Az uniós jogszabályok szellemében a fiatal gazda területalapú támogatás „csak a vállalkozás élettartamának kezdeti időszakára terjedhet ki, a kifizetésre csak a támogatási kérelem benyújtását követő adott maximális időtartam alatt és röviddel a tevékenység megkezdését követően kerülhet sor”.